Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODĽA ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z.:

Komu: Dorotka z Fidorkova, s. r. o., Scherfelova 1309, 058 01 Poprad; info@fidorkovo.com

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania: ………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………………

Číslo účtu spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresa spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): …………………………………………………………………

Dátum: ………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite

 

Ak máte akékoľvek otázky – kontaktujte nás na: info@fidorkovo.com